بازدید رئیس حوزه هنری از پروژه توسعه سینما آزادی/ پردیس آزادی تا پایان سال ۱۰ سالنه می‌شود

بازدید رئیس حوزه هنری از پروژه توسعه سینما آزادی/ پردیس آزادی تا پایان سال ۱۰ سالنه می‌...

ادامه مطلب

بازدید رئیس حوزه هنری از پروژه توسعه سینما آزادی/ پردیس آزادی تا پایان سال ۱۰ سالنه می‌شود

بازدید رئیس حوزه هنری از پروژه توسعه سینما آزادی/ پردیس آزادی تا پایان سال ۱۰ سالنه می‌...

ادامه مطلب