تاریخچه سینما آزادی بروجرد

این سینما یک سالن و ۵۵۰ صندلی داشت.

جزئیات پروژه

در فاز سوم طرح توسعه موسسه بهمن سبز قرار است تبدیل به یک پردیس سینمایی با هفت سالن و ۷۶۰ صندلی شود.

نام پروژه سینما آزادی بروجرد
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۷سالن و ۷۶۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی