تاریخچه سینما آفریقا مشهد

جزئیات پروژه

این سینما در فاز نخست طرح توسعه مورد بازسازی قرار گرفت و تبدیل به یک پردیس سه سالنه با ۹۵۰ صندلی شد.

نام پروژه سینما آفریقا مشهد
تاریخ شروع پروژه ۱۴۰۰/۱/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۹۵۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی