پردیس مهروحدت گنبد با ۶ سالن افتتاح شد. این پردیس دارای شش سالن به نام‌های قابوس، گنبد، آبشار، مهتاب، گلستان و رنگین‌کمان به ترتیب با ۳۸۶، ۲۷، ۲۶، ۳۹، ۲۵ و ۲۴ و درمجموع ۵۲۷ صندلی است.

عکس:محمدرضا عبدلی