تاریخچه سینما اکسین

این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.

این یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی است.

جزعیات پروژه

این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.

این یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی است.

نام پروژه سینما آزادی آبادان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۱۰سالن و ۵۰۰ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی