تاریخچه سینما ایران ارومیه

«سینما ایران» باسابقه‌ترین سینمای فعال ارومیه در سال ۱۳۳۳ با یک سالن و ۱۰۲۰ صندلی افتتاح شد.

جزئیات پروژه

این سینما در سال ۱۳۹۸ مورد بازسازی قرار گرفت و با نوسازی سالن یک و اضافه شدن یک  سالن جدید تبدیل به پردیس ۲ سالنه شد. این سینما در حال حاضر با ظرفیت ۱۰۱۱صندلی میزبان مخاطبان است.

نام پروژه سینما ایران ارومیه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۲سالن و ۱۰۱۱صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی