تاریخچه سینما بهمن سبزوار

سینما بهمن سبزوار یکی دیگر از سینماهای بهمن سبز است که در طرح توسعه مورد بازسازی قرار گرفته است.

این سینما پیش از این یک سالن و۴۳۶ صندلی داشت.

جزئیات پروژه

این سالن سینمایی که درحال بازسازی است قرار است به یک پردیس ۵ سالنه با ۴۷۱ صندلی تبدیل شود.

نام پروژه سینما بهمن سبزوار
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۳/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۴۷۱صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۳/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی