تاریخچه سینما شهرداری یزد

این پردیس سینمایی در فاز سوم طرح توسعه رونمایی می‌شود.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی دارای ۶ سالن و ۸۷۱ صندلی خواهد بود که مراحل طراحی را پشت سر می‌گذارد.

نام پروژه سینما شهرداری یزد
تاریخ شروع پروژه ۱۴۰۰/۰/۰
تعداد سالن و صندلی ۶ سالن و ۸۷۱صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۰/۰/۰

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی