تاریخچه سینما فلسطین همدان

جزعیات پروژه

این پردیس سینمایی در فاز نخست طرح توسعه بار دیگر مورد بازسازی واقع شد و این بار با سه سالن و ۳۸۵ صندلی فعالیت خود را از سر گرفت.

نام پروژه سینما فلسطین همدان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳ سالن و ۳۸۵ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی