تاریخچه سینما مهرمادر دزفول

شهر دزفول در فاز سوم طرح توسعه سینماهای بهمن سبز به یک پردیس مجهز خواهد شد.

جزئیات پروژه

در این طرح یک پردیس ۵ سالنه با ۴۷۵ صندلی بازسازی خواهد شد.

نام پروژه سینما مهرمادر دزفول
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۴۷۵صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی