دوازدهمین و اخرین روز جشنواره با نمایش دو فیلم «درب» و «نمور» همراه شد.

عکس:الهام احمدی