سینما سپهر ساری

درباره سینما

  • آدرس: ساری، خیابان فردوسی

  • تاریخچه

سینما سپهر سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی تاسیس شد و  آقایان روشانی ، واثقی، ایزدپناه و ابوالفضل ظاهری باخرید اکثرسهام به عنوان مالک سینما معرفی شدند.
بامهاجرت برخی از این افراد درسال ۱۳۷۶ حوزه هنری باخرید ۳ سینمای ساری مالک سینماها شد. این سینما با ۱۲۱۴ صندلی و یک سالن درسال ۱۳۸۵ توسط موسسه بهمن سبز بازسازی شد و به عدد ۹۸۵ صندلی رسید.

پس از آن درسال ۱۳۹۸ در فاز دوم بازسازی‌ها، درطبقه فوقانی یک سالن دیگر  با ظرفیت  ۶۲ صندلی افزوده شد.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸